Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

टीकापुर-१ कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

टीकापुर-१ कैलाली

नागरिक वडापत्र


सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु एक्सन
1

बंशजको नाताले नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने कार्य

लाग्ने समय

साेही दिन

सुल्क

निशुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी जयराज ढुङगाना
गुनासो सुन्ने कर्मचारी गणेश दत्त ओझा
 •  स्थानिय तहबाट प्रमाणित अनुसुचि १
 • बाबु/आमा
 • पतिको नागरिकता प्रमाण पत्रको फोटोकपी
 • जन्मदर्ता
 • विवाहदर्ता
 • बुवा, आमा, पती, जेठाजु, ससुससुराको सनाखत
 • ठेगाना परिवर्तनको हकमा बसाइसराइ प्रमाण पत्र
 • जन्मदर्ता/शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र
 • २ प्रति अटो साइजको फोटो
2

कर्मचारीको नाताले नागरिकता प्रमाण पत्र

लाग्ने समय

साेही दिन

सुल्क

निशुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी जयराज ढुङगाना
गुनासो सुन्ने कर्मचारी गणेश दत्त ओझा
 • गा.पा/न.पा.को वडा कार्यालयबाट प्रमाणित अनुसुचि
 • बुवाआमा
 • पतिको नागरिकताको फोटोकपि
 • विवाहदर्ता
 • बहाल रहेको कार्यालयको सिफारीस
 • सम्बन्धित कर्मचारीको सनाखत 
3

नाबालक परिचय पत्र

लाग्ने समय

साेही दिन

सुल्क

निशुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी गणेश दत्त ओझा
 • स्थानीय निकायको सिफारीस
 • बुवा/आमाको नागरिकता प्रमाण पत्र
 • सनाखत
 • जन्मदर्ता
 • जन्मदर्ता/शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र
 • फोटो
4

राहदानी आवेदन

लाग्ने समय

साेही दिन

सुल्क

० देखी १० बर्ष उमेर सम्मका लागी  रु‍. २५००।

१० बर्ष भन्दा बढी उमेरका लागी रु.५०००।

जिम्मेवार कर्मचारी डम्बर सिह‌ खड्का
गुनासो सुन्ने कर्मचारी गणेश दत्त ओझा

अ) जिल्लाबाट राहदानी बनाउदा अावश्यक कागजाता

(क) कैलालीबाट जारी नागरिकताको हकमा 

 • Passport Application फाराम 
 • सक्कलै नागरिकता प्रमाण पत्र

(ख) अन्य जिल्लाबाट जारी नागरिकताको हकमा 

 • Passport Application फाराम 
 • सक्कलै नागरिकता प्रमाण पत्र
 • बसाई सराई प्रमाण पत्र वा स्थाई बसाेबास प्रमाणित पत्र
 • बिबाहदर्ता प्रमाण पत्र (बिबाहित महिलाको हकमा)

 

अा) काठमाडौँबाट राहदानी बनाउदा अावश्यक कागजाता

(क) कैलालीबाट जारी नागरिकताको हकमा 

 • जिल्लाबाट सिफारिश गर्ने फाराम 
 • सक्कलै नागरिकता प्रमाण पत्र

(ख) अन्य जिल्लाबाट जारी नागरिकताको हकमा 

 • जिल्लाबाट सिफारिश गर्ने फाराम 
 • सक्कलै नागरिकता प्रमाण पत्र
 • बसाई सराई प्रमाण पत्र वा स्थाई बसाेबास प्रमाणित पत्र
 • बिबाहदर्ता प्रमाण पत्र (बिबाहित महिलाको हकमा)
5

संघ संस्था नविकरण

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी गणेश दत्त ओझा
6

नामथर, जन्ममिति प्रमाणित र सिफारिस

लाग्ने समय

साेही दिन

सुल्क

निशुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी गणेश दत्त ओझा
 • स्थानिय तहको सिफारिश
 • ना.प्र.प.को फोटोकपी
 • निबेदन
7

आदिवासी/ जनजाति/ मधेशी /दलित प्रमाणित

लाग्ने समय

साेही दिन

सुल्क

निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी डम्बर सिह‌ खड्का
गुनासो सुन्ने कर्मचारी गणेश दत्त ओझा
 • स्थानिय तहको सिफारिश
 • ना.प्र.प.को फोटोकपी
 • निबेदन
8

मुद्दा सम्बन्धी

लाग्ने समय

मुद्दाको अंग पुगेपछि

सुल्क

निशुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी डम्बर सिह‌ खड्का
गुनासो सुन्ने कर्मचारी गणेश दत्त ओझा