Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

टीकापुर-१ कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

टीकापुर-१ कैलाली

सम्पर्क

*


ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

ठेगाना : टीकापुर-१ कैलाली

फोन नं : 091560133

फ्याक्स : 091560571

इमेल : aaotikapur@gmail.com