Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

टीकापुर-१ कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

टीकापुर-१ कैलाली

मिन बहादुर बटाला


मिन बहादुर बटाला


मिन बहादुर बटाला
लेखापाल

शाखा लेखा
पद लेखापाल
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल batalamin1@gmail.com
सम्पर्क 9849632186
ठेगाना टीकापुर १ कैलालीtikapur 1, कैलाली
बहाल मिति २०७६ बैशाख १६